Klubregler for Aalborg Fodbolddommerklub – AAFDK

Formålet med dette sæt klubregler er, sammen med AAFDK’s vedtægter, at sætte rammerne for, hvad der anses som acceptabel adfærd for medlemmer af AAFDK. 

Det forventes, at det enkelte medlem respekterer og bestræber sig på at overholde såvel vedtægter som klubregler. Alle forhold og situationer er ikke dækket af vedtægterne og klubreglerne, hvorfor det enkelte medlem i sagens natur ikke er fritaget for ansvar for egne handlinger. Står du som medlem i en situation, der ikke er beskrevet i vedtægter eller klubregler, kan bestyrelsen altid kontaktes for råd og vejledning.

1. Afbud og kamppåsætning

Det er et krav, at man altid sørger for både at opdatere og at holde sig orienteret via mit.dbu.dk eller DBU app ift. kamppåsætningen:

·        Holder sin fraværsoversigt opdateret og overholder 10-dages reglen.

·        Giver kamppåsætteren eller dommervagten besked så hurtigt som muligt om afbud til allerede påsatte kampe.

·        Orienterer sig om kamptidspunkter og præcise spillesteder, samt om trafiksituationen på kampdagen.

·        Opdaterer sine personlige oplysninger – eksempelvis adresse, telefonnummer og mailadresse.

·        Informerer AAFDK’s kasserer om ændringer i eksempelvis adresse, telefonnummer og mailadresse.

2. Klub tilhørsforhold

Man må ikke fungere som hverken dommer eller linjedommer for klubber, som man har et tilhørsforhold til. Formålet er at minimere risikoen for, at der opstår mistanke eller rygter om upartiskhed eller habilitetsproblemer i forhold til klubben.

Eksempler:

 •       Fungerer eller har fungeret som træner eller leder i klubben.
 •       Har nær familie, der spiller i klubben.
 •       Spiller eller har spillet i klubben.
 •       Medvirker i kampe i samme række/pulje, hvor den klub, som man har et tilhørsforhold til, også deltager med et hold.

Eventuelle klub tilhørsforhold skal man sørge for at opdatere på mit.dbu.dk og gerne desuden informere kamppåsætteren om. 

3. Væremåde overfor klubber før, under
og efter kamp

Før kampstart:

 • Møder rettidigt op i klubben – hellere 5 minutter for tidligt end for sent:
  • Kampe med linjedommere: 45 minutter før kampstart, dog 60 minutter før for §3 kampe (for talentdommere kan mødetidspunktet være tidligere).
  • Kampe uden linjedommere: 30 minutter før kampstart.
 • Er venlig og imødekommende.
 • Stil og profil: Er bevidst om sin påklædning og fremtræden i øvrigt.
 • Kontrollerer spillepladsen, spillernes spilletøj og udstyr mv.
 • Sørger for at være klar til kampstart ude på spillepladsen i god tid.
 • Hilser på trænerne inden kampstart.

Under kamp:

 • Stil og profil: Anvender autoriseret dommertøj i pæn stand.
 • Anvender det obligatoriske DFU-mærke, Thiele-mærke og Fair Play mærke.
 • Udstråler engagement via nærvær og fysisk indsats.
 • Taler aldrig nedsættende, provokerende eller arrogant til spillere, trænere, ledere eller tilskuere.
 • Accepterer og erkender gerne, at man kan have taget fejl.

Efter kamp:

 • Forsøger at håndtere evt. spørgsmål og kommentarer på en afvæbnende og konfliktnedtrappende facon.
 • Undlader at holde en fest i omklædningsrummet.
 • Efterlader omklædningsrummet i samme stand som da man ankom.
 • Husker at indberette udvisninger og andre hændelser, der kræver efterbehandling.
 • Kontakter et af AAFDK’s bestyrelsesmedlemmer ved usædvanlige hændelser.

4. Væremåde overfor andre dommerkollegaer

Det forventes at man som medlem af AAFDK altid omtaler andre medlemmer respektfuldt og positivt i det offentlige rum. Man vil naturligvis fra tid til anden blive stillet i en situation, hvor man bliver bedt om at forholde sig til en dommerkollegas konkrete kendelse, ordbrug eller generelle opførsel, og sker dette, skal man forsøge efter bedste evne at svare neutralt og afvæbnende.

Oplever man en kollega i en udfordrende situation, skal man altid træde til med en hjælpende hånd og måske et godt råd, hvis dette er praktisk muligt i den konkrete situation. Især skal erfarne medlemmer af AAFDK være opmærksom på nye dommere, der ofte vil være usikre og være i tvivl ift. de praktiske forhold omkring afvikling af en kamp. Brug derfor gerne nogle minutter på at hjælpe en ny dommer – disse minutter kan udgøre forskellen mellem om den pågældende dommer fortsætter med at fungere som dommer, eller om vedkommende stopper med dommergerningen. 

5. Sociale medier 

Omtale af andre dommerkollegaer, spillere, trænere, ledere, klubber mv. på de sociale medier skal altid ske respektfuldt og gerne i positive vendinger. Den gode tone skal bevares, hvorfor det med andre ord er ok at deltage i debat på de sociale medier, så længe det foregår respektfuldt. Alternativt bør man helt undlade at skrive og kommentere på de sociale medier.

6. Nultolerance overfor diskrimination og chikane

Vi anerkender en mangfoldig kultur. Som medlem af AAFDK må man derfor ikke forskelsbehandle på grund af race, etnicitet, oprindelse, hudfarve, nationalitet, religion, alder, køn, sprog, fysisk udseende, seksuel orientering eller politisk overbevisning eller engagement, ligesom der ikke må ske nogen form for verbal eller fysisk chikane baseret på nogen af de ovennævnte eller andre usaglige kriterier.

Et medlem, der forbryder sig mod denne klubregel er uønsket som medlem af AAFDK, hvilket følger DFU’s retningslinjer.

7. Ingen væddemål eller matchfixing

Som medlem af AAFDK er det ikke tilladt at deltage i væddemål i forbindelse med fodboldkampe, hvor man selv medvirker eller potentielt kan medvirke i, ligesom der ikke tolereres nogen form for manipulation eller ulovlig påvirkning af kampresultater.

 

Denne klubregel følger DFU’s og DBU’s retningslinjer. 

8. Klubbens arrangementer

Der opfordres til at man deltager i klubbens arrangementer – dvs. at man møder op til de forskellige medlemsmøder, generalforsamlingen osv. Et af AAFDK’s klubformål er, at vores klub bliver opfattet som levende og dynamisk. Dette formål opfyldes bedst, jo flere medlemmer der møder op til de forskellige arrangementer. Derfor – mød op og deltag aktivt!

9. Kontaktpersoner ved spørgsmål og problemer

 

AAFDK’s bestyrelse står altid til rådighed, hvis et medlem på den ene eller anden måde kommer i klemme før, under eller efter en kamp. Dette anses som én af bestyrelsens vigtigste opgaver, nemlig at støtte op omkring det enkelte medlem i de tilfælde, hvor vedkommende måtte blive ”ramt” af en sag. Sker dette opfordres der til, at man ikke tøver med at kontakte et medlem af bestyrelsen. Oversigt over bestyrelsen kan findes her: http://www.aalborgfdk.dk/bestyrelsen/.

Således gennemgået på generalforsamlingen den 31. januar 2023.

Carl-Johan Christensen, Formand

Lars Østergaard Poulsen, Næstformand

Lars Rix, Kasserer

Torben Jensen, Bestyrelsesmedlem

Simon le Fevre, Sekretær

Kenny Jensen, 1.suppleant

Kim Komdrup, 2.suppleant