Privatlivspolitik for Aalborg Fodbolddommerklub

(Version 18. oktober 2023)

Aalborg Fodbolddommerklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Aalborg Fodbolddommerklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Carl-Johan Christensen (formand)

Adresse: Højbakkevej 34B, 9440 Aabybro

CVR: 85813919

Telefonnr.: 2023 3550

Mail: formand@aalborgfdk.dk

Website: www.aalborgfdk.dk

Kontaktperson: Lars Rix (kasserer)

Adresse: Høje Støvring 130, 9530 Støvring

CVR: 85813919

Telefonnr.: 2490 8877

Mail: kasserer@aalborgfdk.dk

Website: www.aalborgfdk.dk

Kontaktperson: Simon le Fevre (sekretær)

Adresse: Neshøj 80, 9000 Aalborg

CVR: 85813919

Telefonnr.: 2510 4134

Mail: slf01simonlefevre@gmail.com

Website: www.aalborgfdk.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger:
   Dommernummer, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, indmeldelsesdato,
  • Dommerkurser og -uddannelser.
  • Bankkontonummer
 • Oplysninger om ansatte i foreningen (kamppåsætter):
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger:
   Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
  • Bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Skatteoplysninger

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Alle almindelige registreringsoplysninger i medlemskartoteket fås fra medlemmet selv.
 • Oplysninger om dommerkurser og -uddannelser modtages fra DBU-Jylland.
 • Fra øvrige dommerklubber modtages oplysninger om dommeren ved skifte mellem dommerklubber.
 • For kamppåsætter: Nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn modtages fra Skat.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingent- og gebyropkrævning
 • Håndtering af jubilæer og fødselsdage i henhold til klubbens gaveregulativ
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af dommerartikler, du har bestilt
 • Administration af fordelsaftale med Diadora
 • Administration af uddannelser i den strukturerede dommeruddannelse
 • Formål med behandling af oplysninger på kamppåsætter(e):
 • Håndtering af ansættelsesforhold
 • Håndtering af skatteindbetaling for kamppåsætter
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent, gebyrer m.v.
 • Håndtering af sager og indberetninger, idet sager modtages via DBU-Jylland
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund (Dansk Fodbolddommerunion) i DIF, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse videregives til Diadora som del af fordelsaftale.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Lønnede kamppåsættere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Hent som dokument: AAFDK Privatlivspolitik