Før kampen:

Forberedelser

Pak din taske i god tid!
Begynd med at pakke materialer og derefter din dommerpåklædning.
Du opdager måske, at du har glemt at pudse dine støvler!


Materialer

Fløjte (2 stk.) – notesblok og blyant – gule og røde kort – kvitteringsblok – stopur – mønt.


Påklædning

Dommerens påklædning består af sorte sko/støvler, sorte strømper, sorte korte benklæder samt sort dommerbluse med påsyet DFU logo samt evt. reklamemærker efter indgåede aftaler med DBU/DFU.

 

Mødetidspunkt

Det er dommer og linjedommers pligt at møde i god tid. Ved triokampe er denne 45 min. før kampstart og ved kampe, hvor dommeren er alene er mødetidspunktet 30 min. før kampstart.

Banen skal efterses og ved triokampe skal der være tid til at dommeren kan give og linjedommer modtage instruktion angående samarbejdet.

Har du aldrig været i klubben før, bør du afsætte ekstra tid til at finde banen og klublokalerne/omklædning.

HUSK: at spilletidspunktet er det tidspunkt, hvor kampen fløjtes i gang og ikke det tidspunkt, hvor dommeren går til banen.

 

Ankomst til spillestedet:

Kontakt en leder eller anden person og præsenter dig  – hvis du ikke er kendt – og få anvist omklædningsrum.

Vær aldrig for ”stor” til selv at tage initiativ til dette. Optræd høfligt og korrekt.

Pas på den overdrevne høflige, sleske eller indsmigrende træner/leder.

 

Eftersyn af banen/spillepladsen

Kontroller straks om banen – mål – net samt hjørneflag er som de skal være. Derved giver du den arrangerende klub mulighed for at udbedre eventuelle mangler inden kampen fløjtes i gang.

Husk at der skal være net i målene i alle kampe.

Dommeren kan kun kassere banen, hvis det skønnes, at denne er farlig at spille på. F.eks. hvis den er frosthård eller har så store huller eller vandpytter, at det forhindrer spillerne i at udføre deres bevægelse.

”Langhårede” baner, mangelfuld opstregning, manglende net eller hjørneflag er ikke aflysningsgrund.                          

For sidstnævnte to ting gælder, at disse evt. kan fjernes.

I øvrigt gælder, at spilletidspunktet ikke må udsættes for at bringe disse ting i orden, med mindre at begge hold er enige herom, og dommeren accepterer det.

HUSK! – Dommeren må være opmærksom på klubbernes misligholdelse af kravene til hjørneflag, opkridtning, linjeflag, målnet o.s.v. og selv indberette dette til DBU Jylland, så kravene kan opfyldes.

 

Klubdragter

Vær forberedt på, hvilke klubdragter, holdene annoncerer med, så du ved, hvem der skal skifte (det gæstende hold), hvis klubdragterne er ens.

 

Bolden

Kan de udleverede bolde godkendes i henhold til fodboldloven, så er det den arrangerende klub, som bestemmer, hvilken bold der skal spilles med.

 

Spilledragt

De respektive holds spillere skal være ens påklædt, dog skal målmændene bære en dragt, der klart adskiller sig fra de øvrige spillere, hinanden og dommeren.

Hvis de to holds spilledragter frembyder så stor lighed med hinanden, at det efter dommerens skøn volder vanskeligheder at skelne de to spilledragter fra hinanden, så skal udeholdet skifte.

Hvis kampen spilles på neutral bane så betragtes det i planen førstnævnte hold som hjemmehold.

 

Afvikling af kampen:

Entreen på banen

Hold altid bolden i hånden eller under armen. (Hvis den bliver udleveret til dig).

LAD VÆRE MED AT JONGLERE MED DEN.

Fløjt anførerne sammen, og gør det kraftigt, myndigt og tydeligt.

Kontroller spillernes antal (uden dog at tælle med fingeren) og sammenhold målmændenes spilletrøjer med de øvrige spilleres

Notér i din bog, hvem der skal give bolden op ved kampens begyndelse, og vær opmærksom på, at det er modparten, der skal give bolden op i anden halvleg.

Husk at notere reservespillernes navne. Har klubben ikke opgivet navnene, så spørg anførerne herom inden kampens start.

Kan navnene ikke opgives, så har holdene ikke ret til at indsætte reserverne senere i kampen.

 

Dommerens optræden

Fløjt kraftigt igennem og MEGET KRAFTIGT for grove forseelser.

Tonen skal variere efter forseelsens art. Lad fløjten ”tale” med.

HUSK: – alle kampe er lige vigtige uanset rangering – OGSÅ UNGDOMSKAMPE

Pas på at skelne mellem det væsentlige og det uvæsentlige.

Vær naturlig og bevar roen, det skaber tillid, og du er altid ”herre over situationen”.

Søg altid at komme i en fordelagtig position. Det kan du bedst ved at søge så tæt mod spillerne som muligt uden at komme i vejen for bold eller spillere og uden at miste overblikket over spilleområdet.

Vend aldrig ryggen til spillet, og udnyt naturlige pauser til at komme i en evt. mere fordelagtig position.

At anvende diagonalerne – især uden linjedommere – slavisk, og endnu værre, at placere sig slavisk tæt op den ene sidelinje for bedre at kunne bedømme off-side situationer, er en misforståelse.

PAS PÅ! – at kampen ikke udarter.

Lad en udvisning eller advarsel falde korrekt og på rette tidspunkt.

Er du i tvivl om en advarsel eller en udvisning skal gives – så giv den.

Når en advarsel/udvisning skal gives, så giv den på en for dommeren rolig, værdig og behersket måde, som ikke virker provokerende på spilleren. Kald spilleren til dig, (Evt. med et par fløjtesignaler) gå ham så i roligt i møde, således at man mødes nogenlunde på halvvejen.

Bed om spillerens navn og noter navnet tydeligt samt forseelsen – bliver flere spillere noteret under kampen, så hold godt rede på notaterne og hvilket hold spillerne tilhører og undgå at forveksle dem.

Gør altid spilleren opmærksom på, at han har fået en advarsel/udvisning og husk også at orientere om, hvorfor han har fået advarslen/udvisningen.

Først nu skal det gule/røde kort fremvises, ikke for spillerens skyld, men for at de øvrige spillere, ledere, og tilskuerne kan se, at der er faldet en advarsel/udvisning.

HUSK! – såvel de ikke neutrale linjedommere som de neutrale linjedommere er dine hjælpere. Beskyt dem såfremt spillerne eller andre generer dem i deres virke.

 

— Marker dine kendelser med et kraftigt fløjt.

 

Forsinkelser m.v.

Kampene skal afvikles til de fastsatte tidspunkter. Skulle et hold ikke være spilleklar, kan kamptidspunktet ikke udsættes, med mindre det andet hold tillader det.

Dommeren må tage så tidligt fra hjemmet, at transportuheld tages i betragtning. Skulle uheld ske, må klubben (arrangørerne) omgående kontaktes. Klubadressen findes i JBU’s adresseliste, køb den og JBU’s håndbog – sidste nye udgave – og tag den altid med i tasken.

Sker det at det tilrejsende hold forsinkes, og dette meddeles arrangøren, der indvilger i udsættelse af kampen, skal dommeren acceptere dette og vente længst muligt. (30 min).

Hvis kampen påbegyndes skal den færdigspilles og det påhviler arrangøren at orientere efterfølgende hold om forsinkelsen, også på andre anlæg, hvis dommeren har kampe her.

 

Udeblivelse

Såfremt et hold udebliver, og der ikke foreligger nogen oplysninger om årsagen, skal dommeren vente i 15 min. efter kamptidspunktet. Møder holdet frem inden for denne tid skal kampen spilles.

Bliver kampen aflyst, fordi det ene hold ikke mødte op, skal det andet hold betale hele dommerregningen. Prøv så vidt muligt at få det fremmødte hold til at betale hele dommerhonoraret. Det sparer tid både for dommeren og for klubbens kasserer.

Protester for forsinket igangsættelse skal meddeles dommeren inden kampen.

 

Antal spillere

En kamp kan først påbegyndes, når der er 7 spillere tilstede fra hvert hold, af hvilke en skal være målmand.

Spillere der deltog ved kampens begyndelse, men er udvist, eller af anden grund har forladt banen, tæller med i de nævnte 7 spillere.

Bliver kampen afbrudt, fordi et af holdene ikke inden for den fastsatte frist har været det nødvendige antal spillere, udredes hele dommerhonoraret af det ”udeblevne” hold.

Der må benyttes 3 udskiftningsspillere i alle kampe.

I alle kampe under DBU Jylland er der fri udskiftning.

Navnene på udskiftningsspillerne skal opgives til dommeren inden kampens start. Dommeren skal kontrollere navnene første gang udskiftningsspilleren benyttes.

 

Afbrydelse af kampen

Kampe der afbrydes på grund af spillere, tilskuere eller andre, indberettes til DBU Jylland, med nøje begrundelse for afbrydelsen.

Dommerklubbens formand underrettes. Det må dog indskærpes, at dommeren i alle tilfælde på bedste måde søger kampen afviklet.

Bortvisning af tilskuer bør altid ske gennem hjemmeholdets anfører.

 

Strafmyndighed

Spillere kan bortvises inden kampens begyndelse, såfremt der er væsentlige grunde herfor. Indberetningen på bortviste spiller skal sendes til pågældende union,  hvorunder kampen hører. Dommerens strafmyndighed gælder både til og fra banen, samt under kampen.

 

Kampens begyndelse

Alle kampe spilles i 2 halvlege, der skal være lige lange.

Før kampens begyndelse foretages lodtrækning. Udeholdet vælger først. Vinderen af lodtrækningen vælger banehalvdel, og taberen giver bolden op.

Bolden, linjedommerflag og evt. reservebold leveres af hjemmeholdet, der bestemmer hvilken bold, der skal spilles med, hvis den opfylder lovens krav.

 

Kredskampe, pokal og unionskampe

For disse kampe gælder at der skal kåres en vinder, hvorfor der, såfremt kampen ender uafgjort, skal være forlænget spilletid.

 

Forlænget spilletid:

I 90 min. kampe er den forlængede spilletid 2 x 15 min.

I øvrige kampe er den forlængede spilletid 2 x 10 min.

Inden den forlængede spilletid begynder, foretages der lodtrækning, på samme måde som før den ordinære kamp. Vinderen af lodtrækningen vælger banehalvdel, og taberen giver bolden op.

Dommeren kan tillade en pause på indtil 5 min. inden den forlængede spilletid.

Dommeren kan ikke tillade en pause mellem halvlegene i den forlængede spilletid.

Evt. resterende minutter af en tidsbegrænset udvisning (advarsel) overføres til den forlængede spilletid.

En advarsel fra den ordinære kamp tæller med i den forlængede spilletid, hvorfor endnu en advarsel til samme spiller vil medføre en udvisning.

Udvisninger i den ordinære kamp tæller med i den forlængede spilletid.

 

Straffesparkskonkurrence

Fremgangsmåde:

– Er stillingen efter den forlængede spilletid stadigvæk uafgjort, foretages der straffesparkskonkurrence.

– Dommeren vælger det mål, mod hvilket sparkene skal tages.

– Dommeren foretager lodtrækning, og det hold, der vinder lodtrækningen, bestemmer hvem der skal sparke først.

– Dommeren holder regnskab med de udførte spark.

– I henhold til nedennævnte regler tager begge hold 5 spark.

– Sparkene tages skiftevis af det ene og det andet hold.

– Hvis det ene hold, før begge har taget 5 spark, har scoret flere mål, end det andet kan opnå, selv om det tog alle 5 spark, skal konkurrencen ophøre.

– Hvis begge hold, efter at have taget 5 spark, har scoret lige mange mål – eller slet ingen – skal de fortsætte med at sparke i den rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet på samme antal spark.

– En målmand, som bliver skadet under en straffesparkskonkurrence, og som ikke er i stand til at fortsætte som målmand, kan erstattes af en af de navngivne reserver, hvis holdet ikke har brugt alle reserver i henhold til turneringsreglementet.

– Med undtagelse af ovenstående tilfælde må kun spillere, der er på banen ved kampens afslutning eller forlænget spilletids slutning, deltage i straffesparkskonkurrencen.

– Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark.

– Alle spillere, der er berettiget til deltagelse i konkurrencen, kan skifte plads med målmanden under konkurrencen.

– Kun spillere, som er berettiget til deltagelse i konkurrencen samt officials må forblive på banen under konkurrencen.

– Alle spillere, undtagen sparkeren og de to målmænd, skal forblive i midtercirklen.

– Målmanden, der er medspiller til sparkeren, skal være på banen, uden for det straffesparksfelt, hvor sparkene tages, på mållinjen, hvor den skærer straffesparksfeltets grænselinje.

– Hvis et hold slutter kampen med flere spillere, end det andet hold, skal det reducere antallet af spillere, så begge hold er lige mange, og underrette dommeren om navn og nummer på de fravalgte spillere. Dette er anførerens ansvar.

– Før straffesparkskonkurrencens start skal dommeren sikre, at der er lige mange spillere fra begge hold tilbage i midtercirklen som deltager i afviklingen.

– Medmindre andet er nævnt, gælder spillets love under afvikling af en straffesparkskonkurrence.

 

Det indskærpes, at alle spillere skal blive på banen, men at publikum og andre uvedkommende formenes adgang til samme.

 

12., 13. og 14. mand.

Indsættelse af reserver er tilladt i alle kampe, uanset om der er skade eller ej.

Navnene skal altid opgives til dommeren inden kampens begyndelse.

Udskiftning må kun ske under en standsning i spillet, og når dommeren har givet tegn dertil.

Ved udskiftningen skal dommeren altid kontrollere rigtigheden af  reservespillerens navn.

Ikke navngivne udskiftningsspillere må ikke deltage – søg derfor altid at få opgivet navnene på reservespillerne inden kampen.

Udskiftningen skal foregå ved banens midterlinje.

Sæt ikke spillet i gang før du er sikker på, at den udskiftede spiller har forladt banen.

Husk! Det er tilladt at udskifte spillere i forlænget spilletid og i en evt. omkamp.

 

Efter kampen.

Sørg for at bold og flag bliver afleveret til rette vedkommende, såfremt du har fået disse ting udleveret inden kampens start. Du skal dog ikke agere bolddreng!

Undgå diskussion med spillerne og ledere umiddelbart efter kampen.

Oplys dem om, at du gerne vil besvare relevante spørgsmål, efter at du har været i bad.

Besvar altid spørgsmål kort og korrekt og brug altid lovens udtryk og vendinger.

Udtalelser til pressen bør ligeledes som ovenfor anført altid være korte og korrekte – og brug altid lovens ord og vendinger.

 

Indberetninger:

Advarsler, udvisninger og indberetninger skal indsendes til den union, som kampen hører under.

I alle kampe under DBU-Jylland indberettes kun udvisninger.

I Fællesturneringen (DGI) indberettes til:
Finn Michelsen
Vester Skivumvej 32
Vegger
9240 Nibe.

 

Skemaer

For DBU kampe skal skemaer være unionen i hænde senest 2 dage efter kamptidspunktet.

Indberetningen skal fortages via internettet, og til hver kamp er der på kamptildelingsmailen et vedlagt skema til det brug.

HUSK: at påføre række og kredsnummer samt dato for afvikling af kampen.

Er der brugt fornærmende eller upassende sprog skal dette gengives så nøjagtigt som muligt. Undgå omsvøb.

 

Protest mod banen

Protester mod banens beskaffenhed skal meddeles dommeren af anføreren inden kampstart og noteres af dommeren.

Klubberne indberetter selv sagen til rette union og dommeren vil eventuelt få sagen til udtalelse – noter derfor nøje grunden til protesten.

 

Protest mod dommeren

Nedlægger anføreren eller holdleder protest mod dommerens kendelse, skal dette ske umiddelbart efter pågældende kendelse.

Notér derfor nøje på hvilket tidspunkt protesten blev nedlagt samt et tydeligt notat om selve hændelsesforløbet.

Klubben indberetter selv sagen til rette union og dommeren vil senere få sagen til udtalelse.

 

Afbrydelse af kampen

Afbrydelse af kampen kan forekomme:

– såfremt kampen – grundet mørke – ikke kan gennemføres.

– såfremt banen under kampen bliver farlig at spille på (uvejr m.v.)

– såfremt kampen mister enhver form for korrekt sportslig afvikling.

– Såfremt spillere, tilskueres eller andres adfærd giver grund til det.

Har dommeren afbrudt kampen i sådanne tilfælde, skal indberetningen sendes til rette union omgående,

 

Mangler ved spillepladsen

Såfremt dommeren ved kampens begyndelse konstaterer, at banen er dårligt eller mangelfuldt afmærket, eller der mangler linjeflag, hjørneflag, eller der ikke er linjedommere til rådighed, skal indberetningen indsendes til rette union gennem dommerklubbens formand.

 

Udeblivelse

Såfremt et hold udebliver, og kampen derfor ikke sættes i gang, skal der foretages indberetning til rette union.

 

Usædvanlige hændelser

Sker der hændelser før, under eller efter kampen af usædvanlig karakter, f.eks. unormalt mange advarsler/udvisninger, meget alvorlige tilskadekomster m.v., samt hændelser, der kan give anledning til avisomtale, skal dommeren snarest underrette dommerklubbens formand eller evt. et andet bestyrelsesmedlem.

 

Indberetninger i privatkampe

I privat kampe indsendes indberetninger til den union, forening eller turneringsledelse, kampen henhører under.

 

 

Eksempelvise indberetninger:

 

Eksempel 1:

Undertegnede, der var påsat som dommer i kampen mellem

____________ og __________ i serie __, kreds ____ den ___________, indberetter hermed at

kampen ikke blev spillet, da ________________ ikke mødte op til det fastsatte tidspunkt.

 

 

Eksempel 2:

Undertegnede der påsat som dommer i kampen mellem

 

_________ og ________ i serie __, kreds ___ den ________, indberetter hermed, at jeg 10 min.

 

ind i 2. halvleg afbrød kampen på grund af vejrforholdene.

Det kan endvidere oplyses at det regnede meget kraftigt fra kampens begyndelse.

Endvidere havde det umiddelbart inden pausen lynet og tordnet meget voldsomt.

Da jeg afbrød kampen var stillingen: ___: ___.

Til slut vil jeg gerne pointere, at afbrydelsen også skyldes såvel spillernes som min egen sikkerhed, idet anførerne fra begge hold overfor mig fremførte, at de ikke ønskede at fortsætte under disse helt specielle vejrforhold.

 

Eksempel 3:

Undertegnede der var påsat som dommer i kampen mellem

 

_______ og _________ i serie __, kreds ___ den________, indberetter hermed at kampen ikke

 

blev spillet da __________ ikke var i stand til at stille med 7 spillere.

 

_________ mødte op med __ spillere, og var ikke i stand til at skaffe flere spillere.

 

Eksempel 4:

Undertegnede der påsat som dommer i kampen mellem

_______ og _______ i serie __, kreds __ den _______ indberetter hermed at hjemmeholdet ikke

havde sørget for at banen var kridtet ordentligt op.

Der manglede ligeledes linjedommerflag, og nettene i begge ender af banen var iturevne.

Kampen blev gennemført og resultatet blev: __:__.

 

(En sådan indberetning skal først sendes til klubbens formand)

 

 

Vedr. indberetninger

I alle kampe under JBU – fra jyllandsserien og nedefter – er følgende gældende: (10 min. udvisning)

– Advarsler indberettes ikke.

– Sammen med advarslen tildeler dommeren spilleren en tidsbegrænset udvisning på 10 min.

– Spilleren må først genindtræde og deltage i spillet ved første spilstop, efter udløbet af de 10 min.

– Er straffen ikke udløbet ved første halvlegs afslutning, afsones resten af straffen ved starten af anden halvleg.

– Det er tilladt for en tidsbegrænset udvist spiller at forlade spilleområdet – for eventuelt at gå i omklædningsrummet – under udvisningstiden. Om spileren ønsker at deltage igen bestemmer han selv – det er tilladt at indsætte en anden spiller i stedet for, når de 10 min. er gået.

– Hvis kampen afbrydes – f.eks. for en skade – tæller denne tid ikke med, og den resterende tid af straffen tæller først, når spillet genoptages.

– Hvis en spiller løber ind på banen, mens en spiller er udvist tidsbegrænset, skal han advares og tilbagevises. Denne spiller må først deltage, når hans 10 min. udvisning er gået.

– En navngiven reserve, som fra sidelinjen, foretager sig noget, som udløser en advarsel, kan først indsættes når straffen på 10 min. er gået.

– Hvis en tidsbegrænset udvist spiller på sidelinjen gør sig skyldig i endnu en forseelse til en advarsel, skal han udvises. Holdet skal færdigspille resten af kampen med 10 spillere.

– En navngiven reserve, som endnu ikke har deltaget i kampen og som fra sidelinjen foretager sig noget som medfører en udvisning, skal udvises og kan ikke erstattes af en anden reservespiller. – — Den udviste reserve skal forlade spilleområdet, og må kun overvære resten af kampen som tilskuer, når han er omklædt.

– Under en tidsbegrænset udvisning, skal en medspiller, som opholder sig på reservebænken og foretager sig noget, der medfører en udvisning, udvises.

– Dette berører ikke den tidsbegrænsede udvisning – spilleren kan genindtræde, når de 10 min. er gået.

– Hvis en tidsbegrænset udvist spiller ikke har udstået sin straf, skal den resterende tid afsones i en eventuel forlænget spilletid.

– Anden advarsel i den forlængede spilletid udløser en udvisning.

– Ved omkamp tæller den resterende tid ikke med og spilleren kan deltage fra omkampens start.

– I en eventuel straffesparkskonkurrence kan den tidsbegrænsede udviste spiller ikke deltage.